IZVJEŠTAJ O ZAVRŠETKU PROJEKTA “SRCEM ZA TEREN”

Home / News / IZVJEŠTAJ O ZAVRŠETKU PROJEKTA “SRCEM ZA TEREN”

Udruženje mladih „BaUM“ iz Banovića je sretno da vas obavijesti da pripremamo finalni Izvještaj o završetku projekta „Srcem za teren“ i uskoro isti dostavljamo donatorima. Također, želimo Izvještaj učiniti dostupnim javnosti kako bismo transparentno prikazali tok aktivnosti i projekta.

Ovaj izvještaj je dopuna Izvještaja koji smo prošle godine poslali donatorima i Općinskom Vijeću, upravo na njihov zahtjev.

„BaUM“ izražava zadovoljstvo što smo ovaj projekat uspjeli završiti u ovoj godini. Iako je ovaj projekat planiran da bude završen mnogo ranije, uprkos mnogim nepredviđenim situacijama, zastojima i opstrukcijama, ovaj poligon je za našu djecu i mlade i našu zajednicu. U Izvještaju možete pratiti tok aktivnosti, ali i tok sredstva (sve uplate i isplate) jer je Udruženje posjedovalo namjenski račun isključivo za ovaj projekat. U sklopu toga, moguće je provjeriti i sve donatore kao i sve angažmane. Veliko zadovoljstvo Udruženja je da niko od naših članova i volontera nije angažovan na ovom projektu u bilo kojem svojstvu, tj. da smo ovaj projekat u potpunosti sproveli volonterski.

Želimo da se zahvalimo našim donatorima World Vision BiH, Općina Banovići, roditelji učenika OŠ „Banovići“, te svim privrednim subjektima i pojedincima koji su donirali sredstva za ovaj projekat.

IZVJEŠTAJ U NASTAVKU:

Udruženje mladih „BaUM“ iz Banovića, na osnovu Zaključka Kolegija Općinskog Vijeća broj 12-04-298/22, dostavlja Općinskom vijeću Informaciju da je projekat „Srcem za teren“ rekonstrukcije sportskog poligona kod OŠ „Banovići“ realizovan tokom 2023. godine.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Udruženje mladih „BaUM“ iz Banovića smatra da je Općinskom Vijeću općine Banovići potrebno dostaviti potpunu informaciju od samog početka projekta „Srcem za teren“ do danas.  

Udruženje mladih „BaUM“ je na sastanku održanom u kancelariji World Visona BiH u proljeće 2019. godine u Tuzli, od uposlenika World Visiona informisano da im je OŠ „Banovići“ aplicirala projekat za rekonstrukciju sportskog poligona. Tada smo informisani da se isti projekat sviđa World Vision-u, ali da ga ne mogu podržati sami u potpunosti zbog velikog iznosa sredstava koji je tražen. Shodno dotadašnjoj reputaciji koju smo ostvarili u lokalnoj zajednici kao jedni od pokretača mladih i pozitivnih primjera u Banovićima, World Vision BiH nas je predložio za nosioce projekta. Sam prijedlog je bio usmjeren na to da kampanja teče kao fundraising – namicanja sredstava, a da će World Vision da osigura dio sredstava, određene sastanke sa velikim donatorima i podršku u sklopu materijala potrebnih za jednu kampanju.

Nakon toga su uslijedili sastanci i u prostorijama Udruženja u cilju razvijanja strategije procesa prikupljanja sredstava, a World Vision je obavijestio školu koja je pristala na dogovor i kontaktirali općinu Banovići. Nakon toga uslijedili su pregovori i sastanci na kojem je dogovoreno da će općina Banovići i World Vision BiH obezbijediti inicijalna sredstva i to općina Banovići u vrijednosti 30.000,00KM, a za World Vision BiH u tom trenutku nije definisan iznos. Također, OŠ „Banovići“ se obavezala da će aplicirati za određena sredstva kako bi doprinijela prikupljanju sredstava za poligon.

Sredstva koja su tražena i prvi predmjer radova koji je urađen 07.05.2019. godine iznosio je 132.935,40KM sa PDV-om. OŠ „Banovići“ je inistirala da se u predmjer radova uvrste svi radovi koji uključuju i poligon, ali i školsko dvorište i parking ispred škole. U skladu s tim, pored inicijalnih sredstva, preostali iznos sredstava je trebalo da obezbijedi Udruženje mladih „BaUM“ i OŠ „Banovići“ apliciranjem prema ministarstvima, ambasadama i drugim donatorima.

Udruženje mladih „BaUM“ je 28.03.2019. godine otvorilo namjenski račun (prilog 5) za ovaj projekat kako bi sve donacije i uplate bile jasno prikazane i transparentne i kako bi se bilo kakve insinuacije za finansijsko poslovanje u sklopu ovog projekta mogle demantovati. Članovi našeg Udruženja su volonterski odradili pokretanje kampanje, što je uključivalo pripremu promo materijala, letaka i afiša, grafičke prikaze i dizajne, komunikaciju sa medijima, a produkt toga je bila veoma uspješna medijska kampanja za ovaj projekat što dokazuje i broj medijskih kuća, stranica i portala koji su objavili vijesti o ovom projektu (prilog 6). Navedene aktivnosti su realizovane tokom 2019. godine i prikupljen je određen broj donacija koje se mogu vidjeti detaljnije u finansijskom toku projekta i bankovnim izvodima iz priloga (prilog 1, 2,3, 4).

Udruženje mladih „BaUM“ iz Banovića je predalo više od stotinu zahtjeva za partnerstvo na projektu pravnim licima na području općine Banovići, Živinica i Tuzle. Pored toga, Udruženje je nastavilo raditi na promociji i realizaciji projekta i uz pomoć organizacije World Vision BiH organizovalo sportski turnir „Lopta je okruga“ za učenike V, VI, VII i VIII razreda svih osnovnih škola na području općine Banovići ( OŠ „Banovići“, OŠ „Grivice“, OŠ „Treštenica“, OŠ „Banovići Selo“ i OŠ „Seona-Aljkovići“). Projekat je realizovan kao prvi od projekata iz LAP-a (lokalni akcioni plan) za djecu općine Banovići. Pored toga, Udruženje mladih „BaUM“ se uključilo i u sajam hrane koji je organizovan od strane OŠ „Banovići“ sa kapacitetima kojim je raspolagalo.

Kako bi sve bilo ozvaničeno i kako bi projekat započeo je preostalo potpisivanje ugovora između 4 sporazumne strane. Pri samom potpisivanju je bilo određenih odgađanja i opstrukcija jedne od sporazumnih strane. Jedan od razloga odgađanja potpisivanja ugovora su bili i lokalni izbori 2020. godine i promjena nosioca općinske vlasti. U zgradi općine Banovići je održan radni sastanak i kreiran je ugovor, a iako je taj ugovor trebao biti potpisan 13.11.2020., isti je otkazan (prilog 7 i 7A). Datum na ugovoru koji je potpisan  (koji je u prilogu 8) je 24.02.2022. godine.

Udruženje mladih „BaUM“ je održalo sastanak sa Ministrom za kulturu, sport i mlade TK Srđanom Mićanovićem 17.09.2020. godine, u cilju podrške projektu „Srcem za teren“. Na istom sastanku nas je ministar izvijestio da pomoć ovom projektu treba biti potražena od Ministarstva obrazovanja i nauke i to strane škole budući da je cilj ovog projekta u nadležnosti tog ministarstva, kao i federalnog ministarstva obrazovanja. Koliko smo mi upoznati, OŠ „Banovići“ istom nije uputila projekat ni inicijative. Ukoliko jeste, onda bismo voljeli da se zapisi o istim inicijativama prema ministarstvima, kao i drugim donatorima, dostave u sklopu ove Informacije od strane OŠ „Banovići“.

Obzirom da se ne radi o vlastitoj imovini Udruženja, od samog početka insistirali smo da se obezbijede dozvole za izmjene postojećeg stanja kao i dozvole za povećanje troškova električne energije (zbog postavljanja rasvjete) što je bilo obavezno kako bi realizacija projekta mogla započeti. Urgirali smo da škola riješi imovinsko-pravne odnose, a to je dodatno usporilo projekat. Saglasnost je OŠ „Banovići“ od Ministarstva obrazovanja i nauke TK dobila 18.06.2021., a ista nam je proslijeđena 20.08.2021. godine (prilog 9). Radovi prije toga nisu mogli započeti.

Nakon što je potpisan ugovor, sve aktivnosti Udruženja na ovom i većini projekata su stopirane zbog pojave COVID-19 pandemije, a ista je donijela određene promjene koje su uticale i na razvoj projekta. Prva je odgoda uplata i World Visiona BiH i općine Banovići zbog nepoznate sigurnosno-epidemiološke situacije, a iste su realizovane tek u 2021. godini, i to transkacija općine Banovići 26.05.2021. godine i dio sredstva World Visiona BiH 08.06.2021. godine.

Kako bismo informisali sve učesnike o nastalim promjenama na tržištu (poskupljenje materijala) poslali smo kratki osvrt svim učesnicima na mail, te dodatnu napomenu koje su dužnosti sporazumnih strana u impementaciji ovog projekta. OŠ „Banovići“ je bila dužna prikupiti potrebne dozvole te poslati informaciju da li su pristupili prikupljanju dodatnih sredstava u okviru ovog projekta. World Vision BiH je bio dužan prebaciti sredstava, te poslati informaciju da li su i da li imaju u planu obratiti se u pregovorima dogovorenim donatorima. Sve strane su, također, bile dužne imenovati osobe koje će pratiti realizaciju projekta. Nakon dobijanja djelimičnih odgovora (OŠ „Banovići“ je kasnila sa imenovanjem osobe koja će pratiti radove), poslali smo finalni predmjer radova sa informacijom da je procijenjena vrijednost radova u tom trenutku iznosila 45.000,00KM. Također, poslali smo informaciju da je u pitanju ograničenost novčanih sredstava, te da smo bili primorani umjesto moderne gumene podloge koja je namijenjena za sportske terene u predmjer radova ubaciti asfalt i da nam je potrebno dodatnih cca. 25.000,00KM kako bismo uradili modernu podlogu. Kako bi imali stručan kadar za nadzor izvođenja samih radova predložili smo firmu za praćenje izvođenja radova AMDE projekt d.o.o. Banovići. Ostale sporazumne strane su dale saglasnst na odabir navedene firme i na izmjene u predmjeru radova (prilog 10).

Također, po prijemu ponuda koje smo slali za izvođenje radova proslijedili smo informacije svim sporazumnim stranama da je došlo do poskupljenja željeza i građevinskih materijala koji su nam nepohodni za samo izvođenje radova. Obratili smo se svim potpisanim stranama da, ukoliko znaju za neke potencijalne izvođače radove koji bi mogli poslati ponudu, istima pošalju upit. Isti su bili saglasni za izmjene predmjera radova za postavljanje ograde, te smo na osnovu pristiglih ponuda odabrali izvođača. Izvođač je GPP Banovići d.o.o., a do kraja 2021. godine su i završeni radovi i isplaćen izvođač. Radovi predstavljaju I fazu projekta. Iznos radova je 12.018,36KM. Faktura i račun su prilog 11.

 U 2022. godini je pokrenuta II faza projekta i predstavljala je radove na izradi i postavljanju rasvjete na poligonu. Sporazumne strane smo obavijestili o slanju zahtjeva za dostavljanje ponuda, te smo poslali pozive za organizovanje hitnog sastanka (online preko Zoom-a). Od sporazumnih strana samo su predstavnici organizacije World Vision BiH odgovorili da na istom mogu prisustvovati. Obzirom da OŠ „Banovići“ i predstavnici Općine se nisu odazvali navedenom sastanku, mi smo nastavili  sa realizacijom projekta (prilog 12a). Naredni korak je bio izbor izvođača za postavljanje rasvjete. Nakon izbora izvođača radova, izvođaču (Hasanagić d.o.o. Banovići) su uplaćena sredstva u junu 2022. godine i potom su izvršeni radovi (prilog 12). Kako bismo započeli fazu III projekta, koja podrazumijeva asfalterske radove i iziskuje najveća sredstva, od škole smo tražili izjavu kojom se garantuje da će postavljena rasvjeta biti konstantno u upotrebi. Na izjavu smo čekali od 16.08. do 12.09.2022. godine (prilog 13).

Nakon prispijeća izjave, Udruženje je poslalo zahtjeve za dostavljanje ponude za izvođenje faze III projekta (prilog 14). Nažalost, regularnim putem je pristigla samo jedna ponuda (Cestotehnik d.o.o. Tuzla) iako smo zahtjev poslali na mnogo adresa, što je vidljivo iz priloga. Održan je zapisnik o odabiru ponuda (prilog 15) na kojem su bili predstavnici Općine Selmet Husanović, World Visiona BiH Sanja Petrović-Delić, OŠ „Banovići“ Meho Kamberović i Udruženja mladih „BaUM“. Pristigla ponuda Cestotehnika d.o.o. je bila iznad našeg budžeta i odlučeno je da se stupi u pregovore sa svim potencijalnim izvođačima kojima je dostavljen zahtjev za dostavljanje ponude u cilju finalnog odabira izvođača radova. U pregovorima smo uspjeli i cijenu radova prilagodili budžetu koji je na raspolaganju. Nakon potpisivanja ugovora sa firmom Cestotehnik d.o.o Tuzla, održan je sastanak sa općinskim načelnikom, menadžmentom škole i predstavnicima Udruženja mladih „BaUM“ na kojem je dogovoreno da će se radovi nastaviti uprkos probijenim rokovima za izvršenje istih.

Na istom sastanku je bio i predstavnik Vijeća roditelja OŠ „Banovići“ koji je od nas tražio informacije o projektu koje pedagog (kao imenovana kontakt osoba od strane OŠ „Banovići“) i uprava škole nisu prenosili iako su bili u posjedu istih, što dokazuju prilog 10, 12a, 14 i 15. Udruženje mladih „BaUM“ je opet dostavilo izvještaje.

Moramo naglasiti da su izvođači radova imali planirane poslove koje nisu mogli u tako kratkom roku pomjeriti, a određene kadrovske promjene su uzrokovale da nas upute na drugog izvođača radova, S.E. -Sarajku d.o.o. Živinice, koji su pristali da rade po istom predmjeru radova kao i odabrani izvođač. Ugovor sa novim izvođačem radova (prilog 16) je sklopljen dana 4.10.2022. godine. Početak radova je bio 11.11.2022. godine. Sa Erax-investom je dogovorena saradnja vezano za mobilijar, tačnije navedena firma će izvršiti izradu i postavljanje konstrukcije za koševe. Predračun po kojem je uplaćen iznos je prilog 17.

Moramo da istaknemo da je OŠ „Banovići“ u nekoliko navrata isticala pritisak od strane roditelja za okončanje ovog projekta, također i zahtjeve za proglašenje projekta neuspješnim i povrat ostatka sredstava. Također, moramo istaknuti da je i Udruženje imalo određene pritiske za okončanje projekta.

S.E. -Sarajka d.o.o. Živinice je započela radove krajem 2022. godine, a nakon toga je uslijedila pauza zbog loših vremenskih uslova i ranije preuzetih obaveza izvođača. U 2023. godini smo zamijenili oštećenu rasvjetu, završili radove na podlozi i održali turnir za djecu i mlade na poligonu. Time je završena treća i posljednja faza ovoj projekta.

 

FINANSIJSKI TOK

GODINA  2019. (prilog 1)

Uplate 2019. godine

 • Nina Zupan 50,00KM
 • Mujić Merima 50,00KM
 • Bahtić Samir 50,00KM
 • Sinić Mehmed 30,00KM
 • Adem Lisičić 25,00KM
 • Sonra d.o.o. Živinice 1.000,00KM
 • Hadžić Dejan 50,00KM
 • Amir Šehić 6.860,80KM (roditelji učenika OŠ „Banovići“)
 • Amir Šehić 300,00KM ((roditelji učenika OŠ „Banovići“)

Uplate ukupno: 8.415,80KM

Isplate 2019. godina

 • Bankovni troškovi – avgust 10,00KM
 • Bankovni troškovi – septembar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – oktobar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – novembar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – decembar 10,00KM

Isplate ukupno: 50,00KM

Stanje: 8.365,80KM

 

GODINA 2020. (prilog 2)

Uplate 2020. godina

 • Renix d.o.o Banovići 100,00KM

Uplate ukupno: 100,00KM

Isplate 2020.

 • Bankovni troškovi – januar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – februar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – mart 10,00KM
 • Bankovni troškovi – april 10,00KM
 • Bankovni troškovi – maj 10,00KM
 • Bankovni troškovi – juni 10,00KM
 • Bankovni troškovi – juli 10,00KM
 • Bankovni troškovi – avgust 10,00KM
 • Bankovni troškovi – septembar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – oktobar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – novembar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – decembar 10,00KM

Isplate ukupno: 120,00KM

Stanje: 8,345,80KM

 

GODINA 2021. (prilog 3)

Uplate 2021. godine

 • Hasić Ademir 10,00KM
 • Općina Banovići 30.000,00KM
 • World Vision International u BiH 6.000,00KM

Uplate ukupno: 36.010,00KM

Isplate 2021. godine

 • Bankovni troškovi – januar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – februar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – mart 10,00KM
 • Bankovni troškovi – april 10,00KM
 • Bankovni troškovi – maj 10,00KM
 • Bankovni troškovi – juni 10,00KM
 • Bankovni troškovi – juli 10,00KM
 • Bankovni troškovi – avgust 10,00KM
 • Bankovni troškovi – septembar 10,00KM
 • GPP (ograda- avans) – 3.744.50KM
 • Bankovni troškovi – oktobar 12,50KM
 • Bankovni troškovi – novembar 10,00KM
 • GPP (ograda-preostali iznos) – 8.273,86KM
 • Bankovni troškovi – decembar 12,50KM

Isplate ukupno: 12.143,36KM

Stanje: 32.212,44KM

 

GODINA 2022. (Prilog 4)

Uplate 2022. godine

 • World Vision International u BiH 4.500,00KM

Uplate ukupno: 4.500,00KM

Isplate 2022. godine

 • Bankovni troškovi – januar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – februar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – mart 10,00KM
 • Bankovni troškovi – april 10,00KM
 • Bankovni troškovi – maj 10,00KM
 • Hasanagić (rasvjeta) – 2.205,22KM
 • Bankovni troškovi – juni 14,00KM
 • Bankovni troškovi – juli 10,00KM
 • Bankovni troškovi – avgust 10,00KM
 • Bankovni troškovi – septembar 10,00KM
 • Erax-Invest (konstrukcija koševa) – 1.600,00KM
 • E. Sarajka d.o.o. Živinice (50% avans za radove) – 16.052,40KM
 • Bankovni troškovi – oktobar 19,50KM
 • Bankovni troškovi – novembar 10,00KM
 • Bankovni troškovi – decembar 10,00KM

Isplate ukupno: 19.991,12KM

Stanje: 16.721,32

 

GODINA 2023.

Uplate 2023. godine

 • Prijenos sredstava „BaUM“ – 27,59 (zatvaranje računa)

Isplate 2023. godine

 • Bankovni troškovi – januar – 12,00KM
 • Bankovni troškovi – februar – 12,00KM
 • Bankovni troškovi – mart – 12,00KM
 • Bankovni troškovi – april – 12,00KM
 • Bankovni troškovi – maj – 12,00KM
 • Bankovni troškovi – juni – 15,00KM
 • Bankovni troškovi – juli – 15,00KM
 • E. Sarajka d.o.o. Živinice (50% iznosa po završetku radova) – 16.052,90KM
 • Bankovni troškovi – avgust – 22,00KM
 • AMDE Project d.o.o. Banovići (nadzor) – 400,00KM
 • Bankovni troškovi – septembar – 17,50KM
 • Hasanagić d.o.o. Banovići – 140,01KM
 • Bankovni troškovi – oktobar (gašenje računa) – 26,50KM

 Isplate ukupno: 16,748,91

 STANJE: 0,00KM

 

Donatori:

 • Općina Banovići 30.000,00KM
 • World Vision International u BiH 10.500,00KM
 • Roditelji učenika OŠ „Banovići“ – 7.160,80KM
 • Vlastito učešće donacija kroz kampanju „Srcem za teren“ 1.365,00KM
 • Prijenos sredstava za zatvaranje računa 27,59KM

UKUPNO: 49.053,39KM

Isplate:

 • Bankovni troškovi 584,50KM
 • GPP Ograda – 12.018,36KM
 • Hasanagić d.o.o. Rasvjeta – 2.345,23KM
 • Erax-Invest d.o.o. Konstrukcija koševa – 1.600,00KM
 • E.-Sarajka d.o.o. Živinice – 32.105,30KM
 • AMDE Project d.o.o. Banovići 400,00KM

UKUPNO: 49.053,39KM